Monday, August 3, 2009

Global democracy index


Khi xây dựng một aggregate index (ví dụ CPI), quyết định trọng số cho các thành phần trong index sẽ được tính như thế nào rất quan trọng. Đã có rất nhiều database đo lường mức độ democracy của các nước, tuy nhiên khi xây dựng global index vấn đề chọn trọng số như thế nào cũng khá nhức đầu. Brad Setser đưa ra ý tưởng dùng economic output của từng nước làm trọng số:


Một điểm đáng lưu ý từ đồ thị trên là global index có những giai đoạn giảm rất dài nhưng chậm, xem kẽ với một vài thời điểm index này nhảy vọt sau những sự kiện lớn trong lịch sử (WWII, Soviet union collapse). Trong vài thập kỷ tới, nếu không có gì thay đổi lớn ở TQ thì global democracy sẽ tiếp tục giảm.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.