Thursday, August 13, 2009

Quote of the day


"Only economists are irrational enough to assume that human beings are rational." (Author: bampbs)

3 comments:

  1. em rất tâm đắc với những ý kiến làm sao cho người Việt Nam tự lựa chọn sản phẩm thông qua sự hiểu biết và so sánh các sản phẩm với nhiều nguồn gốc khác nhau. Giá mà chính phủ sáng suốt đưa ra các policy khéo léo như vậy. Cái gọi là "buy Vietnamese" không giúp cho các nhà sản xuất nội địa tích cực hơn trong cạnh tranh chút nào. Mỹ Yến

    ReplyDelete
  2. Oops, sorry, comment này phải ở bài Buy Vietnamese :-) Mỹ Yến

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.