Friday, August 7, 2009

A theory of history


Đây là lecture của Paul Romer, một nhà kinh tế đi đầu trong new growth theory, về lịch sử phát triển của nhân loại và đề suất của ông về một hình thái chính trị quốc tế mới thay cho hình thức sovereign border hiện tại: Charter Cities.


(A shorter version).


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.