Thursday, November 26, 2009

25/11


Hôm qua sau khi tôi post entry "Social responsibility" thì Quê Choa đưa lên cái ảnh "Trách nhiệm xã hội" rồi tuyên bố ... đọa. Đến tối thì John Jansen cho biết sẽ chuyển sang sell side và đóng blog. Trong một ngày hai favorite blogs ra đi :-(


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.