Tuesday, November 3, 2009

All-pay auction


Bạn có thể đọc thêm chi tiết tại blog Aguanomics, tuy nhiên xem video dưới đây là đủ:Update (17/11): Thêm một dạng auction nữa.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.