Monday, March 15, 2010

Your ideas needed


Không phải cho Đại hội Đảng sắp tới mà là cho IMF. Tổ chức này đang trên đường tự cải tổ vì tình hình thế giới đã thay đổi nhiều. Phục vụ cho mục đích này IMF kêu gọi mọi tầng lớp góp ý cho việc cải tổ IMF, trước mắt là xem xét lại các nhiệm vụ/quyền hạn (mandate) của tổ chức này (crisis prevention, crisis responses, stability of reserves). Mandate của ĐCS VN là gì nhỉ? Có cần "rethink" như IMF hay không?


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.