Tuesday, May 18, 2010

Quote of the day


"He is tempted to buy an iPad but isn’t sure he can justify the cost."

Đấy không phải là một bạn sinh viên nào đâu nhé, bạn vào đây xem người phải cân nhắc túi tiền khi muốn mua một cái iPad đó là ai nhé.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.