Tuesday, May 11, 2010

Industrial reserve army


Bây giờ tôi mới biết đấy là thuật ngữ Karl Marx dùng để chỉ unemployed labor. VN thời 77-80 có tỷ lệ thất nghiệp 12.7%, trước đây tôi nghi ngờ con số này quá cao, bây giờ ngẫm lại thấy có khi lại đúng: họ nằm trong reserve army, nhưng không phải industrial mà là boat.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.