Tuesday, March 3, 2009

Figure of the day


$670 million là số tiền AIG lỗ trong một ngày trong suốt Q4 2008, tương đương với giá trị của một ngân hàng cỡ vừa ở VN.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.