Tuesday, March 3, 2009

Anyone?


Có ai cần việc làm không? Cho đến cuối tuần trước Bộ Tài chính Mỹ vẫn
chưa có thứ trưởng và phụ tá bộ trưởng. Tim Geithner đang phải ngồi làm việc một mình, không có ai trợ giúp. Nói theo Paul Volcker thì điều này thật "shameful", còn tôi cho rằng nó thật "scary".


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.