Friday, October 30, 2009

End or beginning?


"This is not the end, or even the beginning of the end, but it may be the end of the beginning." - Winston Churchill.

Larry Summers đã trích dẫn câu trên của Churchill để nói về con số 3.5% tăng trưởng GDP của Mỹ trong Q3 2009. (Note: tốc độ tăng trưởng này là annualized quarter-on-quarter, nghĩa là [GDP(Q3)/GDP(Q2)-1]*4). Mặc dù nhiều nhà kinh tế cho rằng tốc độ tăng trưởng ấn tượng này chủ yếu do chương trình kích cầu mua xe hơi "cash for clunkers" và inventory restocking, Robert Gordon đã khẳng định lại một lần nữa dự báo của mình từ hồi tháng 5/2009 là kinh tế Mỹ đã chấm dứt giai đoạn suy thoái từ tháng 6/2009. Tuy nhiên Gordon đã nhắc đến khái niệm jobless recovery mà Krugman đưa ra hồi tháng 7. Còn bản thân Krugman dùng số liệu thống kê tăng trưởng và unemployment (một dạng Okun's law) cho rằng với tốc độ tăng trưởng như vậy (3.5%) umemployment chỉ giảm 0.5% một năm, nghĩa là cần 6 năm nữa để giảm xuống mức 6% natural rate.

Markets có một "big smile" trong hai ngày vừa qua.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.