Saturday, October 17, 2009

Financial disarmament


Weapon disarmament (giải trừ quân bị) là khái niệm các nước phối hợp cùng nhau giảm kho vũ khí của mình để giảm bớt rủi ro chiến tranh, hoặc nếu chẳng may có chiến tranh thì cũng không đến nỗi hủy diệt thế giới. Điều này đòi hỏi phải có các hiệp ước quốc tế vì chẳng ai dại gì tự vứt bỏ vũ khí của mình khi đối thủ vẫn cầm vũ khí trong tay.

Tương tự như vậy, để giảm thiểu rủi ro khủng hoảng tài chính, các nước có thể phải cùng nhau phối hợp để giảm bớt international imbalances mà hình thức chủ yếu là foreign reserves và foreign liabilities của mình. Điều này đòi hỏi cả deficit lẫn surplus countries phối hợp với nhau, có thể sẽ cần đến một dạng hiệp ước quốc tế giống như trường hợp giải trừ vũ khí. Cho nên có thể nói đây là một dạng "financial disarmament", thuật ngữ mà Keynes đã đưa ra từ năm 1941.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.