Friday, December 16, 2011

Tỷ lệ construction/GDP của VN năm 2010 là...

Giang Le shared a post with you on Google+. Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more.
Join Google+
Tỷ lệ construction/GDP của VN năm 2010 là 9.5% (tính theo 1994 price), tăng liên tục từ 7.5% năm 1995. Một điiểm ngạc nhiên là nếu sử dụng current price thì tỷ lệ này luôn nhỏ hơn (chỉ là 7.3% năm 2010). Điều này có nghĩa là giá nhà đất tăng chậm hơn giá của các hàng hóa dịch vụ khác trong GDP, một điều có vẻ rất nghịch lý.
China fact of the day — Marginal Revolution
…construction accounts for about 13 per cent of the country's GDP. Here is more.
View or comment on Giang Le's post »

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.