Tuesday, October 21, 2008

Recession signal


3-month Treasury yield đã lên 1.25% trong khi 3-month OIS giảm xuống còn 1.15%. Negative OIS-CB3 spread rất hiếm khi xảy ra và thường là dấu hiệu của recession.

No comments:

Post a Comment