Tuesday, April 14, 2009

Ambac


Ambac là một trong hai công ty bảo hiểm lớn chuyên môn cho thị trường bonds (monoline insurer) mà tôi đã đề cập đến trong entry này. Nhớ lại các nhà phát hành CDO có thể nâng mức rating sản phẩm của mình bằng cách mua bảo hiểm cho các CDO này. Nếu nhà bảo hiểm có rating AAA, nghiễm nhiên các CDO được bảo hiểm cũng sẽ có rating như vậy. Giữa năm ngoái việc Ambac và MBIA bị mất AAA rating đã làm rung chuyển thị trường CDO. Không ngờ bây giờ Ambac rating đã bị hạ xuống mức junk, liệu còn ai sẽ mua bảo hiểm từ monoline insurer này?


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.