Thursday, April 9, 2009

PMI


Manufacturing PMI (March-2009):

- US: 36.3 (+0.3)
- UK: 39.1 (+4.5)
- EU: 33.9 (+0.4)
- GE: 32.4 (+0.4)
- FR: 36.5(+1.5)
- IT: 34.6 (-0.4)
- SP: 32.9 (+0.8)
- SD: 36.7 (+2.8)
- RU: 42 (+1.4)
- CH: 52.4 (+3.4) - CFLP
- CH: 44.8 (-0.3) - CLSA
- ID: 49.5 (+2.5)


Đa số các nước đều có manufacturing PMI tăng trong tháng 3, mặc dù còn rất thấp so với mức neutral (50). Đặc biệt PMI của TQ do CFLP công bố tăng khá mạnh và vượt ngưỡng 50. Trong khi đó cũng chỉ số này nhưng do CLSA công bố lại giảm. CLSA là một công ty tư nhân còn CFLP là một hiệp hội nghề nghiệp, không biết mức độ independent với chính phủ của hiệp hội này như thế nào.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.