Wednesday, September 16, 2009

15/9


Ngày này 1 năm trước Lehman Brothers nộp đơn xin phá sản, bắt đầu một cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất kể từ năm 1929.

Ngày này năm nay Quyến định 97 của Thủ tướng chính phủ chính thức có hiệu lực, sẽ là khởi đầu cho cái gì đây?


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.