Friday, February 13, 2009

Just one thing


Econblogger Joseph Calhoun đang tiến hành một cuộc survey các economists/econbloggers khác về câu hỏi này: "If you could change just one thing about economic policy in the US, what would it be and why?". Hiện tại đã có 5 câu trả lời:

- Joseph Calhoun: Một đồng tiền ổn định.
- Walter Block: Bãi bỏ Fed và chuyển sang chế độ bản vị vàng 100%.
- Tyler Cowen: Cho phép con em các gia đình khó khăn được nhiều lựa chọn về trường học hơn.
- Bryan Caplan: Cho phép tự do nhập cư.
- John Chapman: Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế lợi tức đầu tư (capital gain).No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.