Tuesday, May 12, 2009

Liquidity II


Liquidity của một loại tài sản có thể hiểu một cách đơn giản là khả năng tài sản đó có thể mua/bán trên thị trường nhanh chóng và không làm ảnh hưởng đến market price dù khối lượng mua/bán có thể cao hơn bình thường. Dù khái niệm đơn giản như vậy nhưng trên thực tế không có một thước đo thống nhất nào cho liquidity, tùy vào từng loại tài sản và từng thị trường mà có thể đo liquidity bằng nhiều cách khác nhau, hay đơn giản là không thể đo lường được.

Trong một bài báo trên FT, Tony Jackson trích dẫn một khảo sát của David Clack và Chris Golden về liquidity trong thị trường bond. Trong số 47 criteria về liquidity của bonds, các traders cho rằng khả năng dễ dàng borrow và dễ dàng hedge bằng derivatives là một trong những đặc điểm quan trọng nhất cho liquidity. Jackson chỉ ra rằng điều này trái ngược hoàn toàn với quan điểm ghét bỏ short-sell và CDS của giới policy makers. Vậy hoặc liquidity không quan trọng, hoặc giới traders hoàn toàn "vô dụng" theo quan điểm của Krugman, nếu không muốn nói là evils. Tất nhiên còn một khả năng nữa là policy makers "vô dụng" (see below).


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.