Monday, May 4, 2009

Loanable funds


Paul Krugman đưa ra phản bác của mình về lập luận của Niall Ferguson cho rằng fiscal stimulus sẽ không có tác dụng vì nó sẽ crowd out private spendings. Krugman cho rằng Ferguson lập luận dựa vào loanable funds theory khi lãi suất phụ thuộc vào demand và supply của số vốn hiện có trong nền kinh tế. Tuy nhiên theo Keynesian economics thì loanable funds không phải là một lý thuyết độc lập mà là một phần của IS-LM theory, trong đó loanable funds phụ thuộc vào GDP và liquidity preference của consumers. Lãi suất trong IS-LM là một biến nội suy, phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của chính phủ. Do vậy nếu liquidity preference hiện tại làm saving quá lớn đồng thời các doanh nghiệp giảm đầu tư mạnh (do risk aversion), demand và supply của loanable funds sẽ có dạng như sau:

Nếu vậy để market này clear cần phải có lãi suất âm, một điều không thực tế. Do đó giải pháp cho tình trạng này là chính phủ can thiệp vào thị trường này bằng cách vay nợ và tăng chi tiêu (và đầu tư) để đẩy đường investment sang phải. Cho đến khi lãi suất cân bằng trong đồ thị trên đạt đến zero, sẽ không có hiện tượng crowding out xảy ra vì đó là sàn lãi suất mà Fed đang bị giới hạn.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.