Wednesday, May 20, 2009

Zipf's law


Nếu xếp thứ tự các thành phố của một quốc gia (bất kỳ) theo dân số, thành phố lớn nhất sẽ có dân số xấp xỉ gấp đôi thành phố thứ nhì, gấp ba thành phố thứ ba,... Đấy là một quan sát của George Zipf từ năm 1949 và theo Steven Strogatz (qua Mark Thoma) vẫn đúng cho đến ngày nay (dân số SG hình như khoảng 8 triệu, còn HN trước khi mở rộng khoảng 4 triệu). Còn một số qui luật khác rất thú vị liên quan đến các thành phố, ai quan tâm chịu khó đọc bài của Strogatz.

Update (21/4/10): Ed Glaeser đưa ra một giả thuyết giải thích Zipf's law: nếu một người hiện đang sống tại một thành phố có "sức hút" với n-người khác đến đó sống thì dân số sẽ tăng theo Zipf's law.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.