Thursday, July 30, 2009

CB balance sheet


Brad Setser có một quan sát rất thú vị như sau. Khi balance sheet của Fed tăng vọt lên trên $2tril, nhiều người lo rằng balance sheet như vậy là quá lớn và Fed sẽ không kiểm soát được lạm phát. Thực ra nếu so với GDP, Fed balance sheet hiện khoảng 15% (so với 6% trước khủng hoảng). Trong khi đó PBoC (central bank của TQ) có balance sheet vào khoảng 70% GDP của TQ, nếu trừ đi foreign reserve (55% GDP) thì vẫn còn khoảng 15% GDP. Trong số 55% GDP của foreign reserve, TQ có 30% GDP là US Treasury và Agency, tỷ lệ US bonds/GDP này của PBoC lớn hơn nhiều lần tỷ lệ US bonds/GDP của Fed:


NHNN VN có balance sheet khoảng 36% GDP vào cuối năm 2007, giảm xuống 29.5% cuối năm 2008 và có vẻ tiếp tục giảm trong những tháng đầu năm 2009 (số liệu từ IFS 07/2009). Điều này cho thấy NHNN đã thắt chặt tiền tệ trong năm 2008 và tiếp tục chính sách này trong năm nay (mặc dù trên thực tế monetary policy được nới lỏng thông qua chính sách "kich cầu không giống ai" của VN). Vì vậy, quan hệ giữa central bank balance sheet của VN (và TQ) với money growth sẽ rất phức tạp chứ không đơn giản như quan hệ tỷ lệ thuận ở các nước khác.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.