Thursday, July 2, 2009

Lucas critique


Một ví dụ cụ thể của Lucas critique: Theo Paul Krugman, The Principle of Population của Thomas Malthus đã đúng trong 58 thế kỷ trước khi ông đưa ra học thuyết này. Nhưng 2 thế kỷ sau đó nó không còn đúng nữa. Đường regression line giữa real wage và population của Anh chỉ bị phá vỡ sau năm 1640, Malthus đưa ra The Principle năm 1798. Ai bảo lịch sử sẽ luôn lặp lại?No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.