Tuesday, July 14, 2009

Remittances


World Bank có một nhóm chuyên gia về migration và remittances, hàng năm làm thống kê và dự báo lượng remittance của các nước. Theo số liệu vừa công bố thì trong năm 2008 tổng số remittance inflow vào VN là $7.2b, bằng 8% GDP, đứng thứ 10 trong các nước đang phát triển. Nhóm nghiên cứu này dự báo trong năm 2009 lượng remittance trên thế giới có thể giảm từ 7-10%, tiếc là không có dự báo chi tiết cho remittance của VN trong năm nay.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.