Tuesday, March 3, 2009

Chart of the day


Cột mầu xanh: toàn bộ budget cho năm tương ứng
Cột mầu đỏ: chỉ riêng budget deficit cho năm 2009


(Nguồn: Econompicdata)

No comments:

Post a Comment