Tuesday, November 11, 2008

Basic macro


Sau đây là tính toán của Paul Krugman, a Keynesian economist, dựa trên basic macro principle để đưa ra một con số ước tính cho fiscal stimulus:

- Giả định natural rate of unemployment là 5%, nếu lấy dự báo unemployment rate của Goldman Sachs 8.5% thì unemployment sẽ vượt natural rate 3.5%.

- Theo Okun's law, cứ mỗt phần trăm unemployment tăng lên thì GDP giảm mất 2%, như vậy với 3% tăng employment GDP giảm 7%.

- Ước tính fiscal multiplier của Mỹ cao nhất là xấp xỉ 2, có thể tạm tính độ lớn của fiscal stimulus vào khoảng 4% GDP.

- Dự báo GDP của Mỹ năm 2009 khoảng $15 trillion, do đó 4% sẽ là $600b.

Hiện tại thị trường đang đồn đại con số $200-300b, tuy nhiên sau khi China đưa ra một package lên đến gần $600b (dù phần nhiều có tính chất tuyên truyền hơn thực tế) thì nhiều khả năng Obama sẽ "dũng cảm" nâng con số đó lên.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.