Monday, November 3, 2008

Risk Premium 2


Greg Mankiw vừa có một bài rất thú vị về InTrade: Trong khi khả năng có một fiscal stimulus II rất lớn, tỷ lệ các cược trên InTrade về tăng thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ trong năm 2009 cao một cách bất ngờ: 66%. Mankiw cho rằng Obama (gần như chắc chắn sẽ là tổng thống, xác suất hiện tại trên InTrade là 89.3%) không dại gì tăng thuế trong năm 2009 vì chỉ cần đợi đến 2010 là luật giảm thuế tạm thời hiện giờ của Bush sẽ hết hiệu lực. Như vậy, khả năng là một vài investors lớn đã mua hợp đồng InTrade về tăng thuế để hedge cho thu nhập cá nhân của mình cho năm sau.

Tuy nhiên xác suất 2/3 sang năm sẽ có tăng thuế không thể là xác suất chính xác. Chắc chắn nó phải bao gồm một khoản premium lớn vì hai lý do. Thứ nhất, thị trường cho hợp đồng này rất illiquid, do vậy chỉ cần một vài buy orders lớn sẽ đẩy giá lên cao. Thứ hai, correlation giữa tax và consumption rất lớn (Keynesian idea), do vậy sellers sẽ đòi hỏi phải có risk premium cao để compensate cho rủi ro tăng thuế này.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.