Tuesday, November 11, 2008

Super Contango


Lại thêm một hệ quả của credit crunch. Trong thị trường futures, contango có nghĩa là giá futures cao hơn giá spot (ngược lại là backwardation). Hiện tại giá dầu thô WTI forward 12 tháng cao hơn giá spot $14.6/thùng, trong khi carry cost chỉ khoảng $8.5-10/thùng (Libor+200/400bps + $0.5/thùng monthly storage cost). Trong điều kiện bình thường, oil traders sẽ arbitrage bằng cách bán forward và vay tiền mua spot rồi giữ dầu thô trong kho cho đến khi phải giao hàng theo hợp đồng forward. Như vậy họ sẽ kiếm được $4-6/thùng mà gần như không có rủi ro gì cả.

Hiện tượng chênh lệch spot-forward với carry cost này gọi là super contango và đã từng xảy ra trong lịch sử khi inventory trên thế giới tăng vọt (hết kho chứa). Tuy nhiên hiện tại tình hình inventory không đến nỗi căng thẳng nhưng vì oil traders không vay được tiền của ngân hàng nữa nên không thể arbitrage được cơ hội này. Nếu tính implied spread thì hiện tại trader sẽ phải trả lãi suất bằng Libor+1200bps để có thể vay được tiền của ngân hàng.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.