Tuesday, November 4, 2008

Economist


Mặc dù đầu vào của ngành Kinh tế không tồi (xem bảng kết quả GRE trong
entry trước), cuộc khủng hoảng này đã làm các nhà kinh tế học mất giá. Theo Tim Cowen nặng nhất là giới financial economists (Gary Gorton khó có thể kiếm được $1mil tư vấn cho AIG nữa),  còn theo Arnold Kling là macroeconomists. Nói riêng về macroeconomists, Michael Bryan và Linsey Molloy của Cleveland Fed đã tổng kết một nghiên cứu về độ chính xác của các dự báo kinh tế từ năm 1983 đến nay. Kết quả như sau:

Median GDP forecasts với độ chính xác +/-0.5% chỉ xảy ra 30% trong tổng số các forecast. Với median inflation forecast, kết quả có tốt hơn nhưng cũng chỉ là 39%. Nếu xét về mức độ tin cậy (confidence interval), để đảm bảo median forecast có xác suất 90% chính xác phải cộng thêm hoặc trừ đi con số đó 2.4%, nghĩa là nếu median GDP forecast là 3.4% thì khoảng "an toàn" là 1% đến 5.8%, đủ rộng để hầu như mọi scenario có thể xảy ra.

Xét từng forecaster, 53% đưa ra GDP forecast có độ chính xác kém random walk (xét theo MSE) và 41% cho inflation. Trong tổng số 79 forecasters chỉ có 28% có vẻ có forecast tốt hơn median (statistically insignificant) và chỉ có 2 người thực sự tốt hơn (significant). Trong khi đó có đến 6 người có (statistically significant) forecast kém hơn so với median.

Tóm lại, macroeconomists xét về tổng thể lẫn cá nhân đều rất kém. Cộng với public administrators kém thì không có gì khó hiểu thế giới cứ hết cuộc khủng hoảng này lại đến cuộc khủng hoảng khác.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.