Saturday, November 8, 2008

Cat bond


Hôm nay tình cờ đọc được một bài rất rất dài nhưng rất hay về catastrophe bond trên NYT của Micheal Lewis. Chẳng hiểu NYT có trả nhuận bút theo số từ không mà bài này dài thế, nhưng rất đáng bỏ công đọc. Ngoài việc sẽ biết thêm thế nào là cat bond, về insight của thị trường bảo hiểm, về các mô hình dự báo catastrophe damages, liên hệ giữa credit rating và các mô hình này, bài viết này khơi mở một ý tưởng về socially responsible investment. Những người đầu tư vào cat bond về bản chất là người bán bảo hiểm về rủi ro cho các catastrophe. Khi càng nhiều người bán, i.e. càng nhiều cạnh tranh, thì thị trường sẽ efficient hơn và xã hội sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ loại hình investment này.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.