Monday, November 3, 2008

Bull/Bear cycle


Technical note: vừa chat với một anh bạn, học được technique sau đây (xuất sứ từ Adrian Pagan) để xác định bull/bear markets: Dùng HP filter với lambda thật lớn để smooth stock index. Sau đó xác định local lows của smoothed series. Check trong +/-3-month window trên stock index xung quanh mỗi local low để tìm ra market trough. Market peak sẽ là local high giữa các trough.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.