Thursday, November 20, 2008

Carnage


19/11/2008:

- City: -23%
- GS: -10%
- JPM: -11%
- BoA: -15%
- MS: -17%

SEC chuẩn bị cấm short selling lần nữa chăng?

Update (21/11): Citigroup vừa kêu gọi SEC lập lại lệnh cấm short selling.


No comments:

Post a Comment