Saturday, December 6, 2008

Dividend yield II


Cũng trong bài viết của Peter Bernstein, mối quan hệ giữa dividend yield và bond yield còn một điểm thú vị nữa. Theo Bernstein, từ năm 1954 đến năm 1969 correlation giữa dividend yield và bond yield là -58.8%. Trong giai đoạn tiếp theo 1979 đến 1999 chỉ số này là +76.7% và từ 2000 đến nay nó lại quay lại -78.2%. Tất cả các con số này đều significant.

Điểm thú vị là lạm phát trong giai đoạn 1 và 3 thấp hơn và ít biến động hơn nhiều so với giai đoạn 2. Do vậy có thể kết luận lạm phát là nguyên nhân làm thay đổi correlation giữa dividend yield và bond yield. Thông thường trong những giai đoạn có lạm phát cao, ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất để chống lạm phát. Khi lãi suất tăng bond yield sẽ tăng đồng thời giá equity sẽ giảm nên dividend yield cũng tăng. Ngược lại trong những giai đoạn lạm phát thấp nếu nền kinh tế phát triển chậm lại ngân hàng trung ương sẽ phải cắt lãi suất để kích thích kinh tế. Điều này làm giảm bond yield nhưng ảnh hưởng lên stock price có thể không bằng ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế. Do vậy stock price sẽ không tăng đủ nhanh để dividend yield giảm, do vậy correlation sẽ âm.

Tuy nhiên Bernstein cho rằng mối quan hệ này có thể lập luận theo một hướng hoàn toàn ngược lại. Cụ thể nếu inflation cao thì lẽ ra correlation phải âm. Lý do là dividend từ trước đến giờ vẫn được coi là một công cụ để hedge inflation, khi inflation tăng thì dividend thường cũng tăng tương ứng. Ngược lại bond trả lãi suất hàng năm cố định (coupon) nên khi inflation cao giữ bond sẽ có nhiều rủi ro. Do đó trong giai đoạn high inflation sẽ có sự dịch chuyển capital từ bond sang stock làm cho bond yield tăng (giá bond giảm) trong khi stock price tăng, làm giảm dividend yield. Đây là điều mà Bernstein nhận thây đã xảy ra từ thế kỷ 19 đến khoảng 1950s.

Vậy không chỉ correlation giữa dividend yield và bond yield thay đổi theo thời gian mà mối quan hệ của chỉ số này với inflation cũng thay đổi. Có lẽ lại là bằng chững của institution change.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.