Saturday, December 20, 2008

Fed Funds Futures


CBOT có một futures contract cho Fed Funds Rate (FFR), quote giá theo convention: 100-implied FFR. Link này hướng dẫn cách tính xác suất Fed sẽ thay đổi FFR dựa vào giá của Fed Funds Futures (FFF). Nguyên tác khá đơn giản:

Giả sử hôm nay là 01/10 và FFR hiện tại là 2%, Fed sẽ họp vào ngày 07/10 và có khả năng sẽ cắt lãi suất. Nếu FFF hiện có giá là 98.25, implied FFR là 100-98.25=1.75%. Giả sử Fed sẽ cắt 50bps xuống còn 1.5%, effective FFR sẽ là (2*7+1.5*24)/31=1.62%. Như vậy effective cut sẽ là 2-1.62=38bps, trong khi implied cut là 2-1.75=25bps. Điều này cho thấy market đã price in 100% Fed sẽ cắt 25bps và 25/38=65% Fed sẽ cắt 50bps.

Tương tự như vậy, nếu giả sử Fed sẽ cắt 75bps, effective FFR = (2*7+1.25*21)/31=1.42%, và effective cut sẽ là 2-1.42=58bps. Do đó xác suất Fed cắt 75bps sẽ là 25/58=43%.

Lưu ý: cách tính này chưa tính đến risk premium nên chỉ chính xác cho các contract rất gần với ngày họp của Fed.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.