Monday, December 22, 2008

Politics VI


Trung quốc vừa tuyên bố sẽ "giúp đỡ kinh tế" cho Đài loan nếu Đài loan gặp khó khăn. Rất thú vị đợi xem "nước" nào sẽ gặp khó khăn trước.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.