Thursday, December 4, 2008

Leap day


Ngoài việc hiệu chỉnh năm nhuận bằng cách thêm 1 ngày vào tháng 2 cứ 4 năm một lần, BBC News cho biết các nhà khoa học còn phải điều chỉnh "ngày nhuận". BBC không cho biết chu kỳ của ngày nhuận nhưng ngày 31/12 năm nay là một ngày như vậy. Ngày này sẽ dài hơn các ngày bình thuờng 1 giây để hiệu chỉnh sự thay đổi của tốc độ quay của trái đất quanh trục của nó.

Cái này chẳng liên quan gì đến kinhtetaichinh cả, unless bạn tin vào những gì xảy ra trong phim Entrapment của Sean Connery.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.