Wednesday, December 3, 2008

Rate cuts


SBV (02/12): 100bps
RBA (02/12): 100bps (as expected)
BoT (03/12): 100bps (50bps expected)
RBNZ (4/12): 150bps (as expected)
Bank Indonesia (4/12): 25bps (unexpected)
Riksbank (04/12): 175bps (100bps expected)
BoE (04/12): 100bps (100bps expected)
ECB (04/12): 75bps (50bps expected)
Danmarks Nationalbank (04/12): 75bps
BoC (09/12): 75bps
SNB (11/12): 50bps (0 expected)
BoK (11/12): 100bps (25bps expected)
Bank of Taiwan (11/12): 75bps (50bps expected)
Fed (16/12): 75bps (50bps expected)
Norges Bank (17/12): 175bps (100bps expected)
Bank of Turkey (18/12): 125bps (50bps expected)
BoJ (19/12): 20bps
SBV (19/12): 150bps
Hungarian National Bank (23/12): 50bps
PBoC (23/12): 27bps [Không giống như các central bank khác, PBoC không cắt/tăng lãi suất theo block 25bps mà dùng block 27bps, không hiểu vì lý do gì hay vì 27 là số may mắn của người Hoa?]
Bank of Israel (29/12): 75bps


(click the graph)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.