Saturday, October 4, 2008

Activism

Kể từ khi cuộc khủng hoảng xảy ra, ít nhất đã có 2 lá thư kiến nghị tập thể của các nhà kinh tế gửi cho các cơ quan thẩm quyển:

- Thư của các nhà kinh tế Mỹ ngày 24/09/2008 kêu gọi Quốc hội Mỹ không thông qua kế hoạch giải cứu hệ thống tài chính Mỹ do Paulson đề suất.

- Thư của các nhà kinh tế châu Âu ngày 01/10/2008 kêu gọi chính phủ các nước châu Âu và Ủy ban châu Âu cần có hành động chung để "giải cứu" hệ thông tài chính.

Còn nhớ cách đây không lâu VES cũng có kế hoạch viết thư kiến nghị tập thể gửi cho Quốc hội Việt nam.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.