Friday, October 3, 2008

Bank leverage


Không rõ các ngân hàng của châu Âu phải tuân thủ theo Basel II đến mức nào. Tuy nhiên theo một báo cáo của CEPR thì mức độ leverage của các ngân hàng châu Âu rất cao. Cá biệt có ngân hàng leverage lên đến 60 lần, nghĩa là required capital ratio bằng 1/60 (1.7%) trong khi Basel II yêu cầu 8%. Vậy các ngân hàng châu Âu làm cách nào để có thể lách luật được?

Paul Kedrosky tìm ra câu trả lời sau khi tìm hiểu báo cáo tài chính cuối cùng của AIG. Trong tổng số $527bn CDS mà AIG đã underwrite có đến $397bn là cho các ngân hàng châu Âu. Đây chính là lỗ hổng trong luật mà AIG (cùng các rating agencies) đã giúp cho các ngân hàng giảm được required capital. Theo Basel II, assets khi tính capital ratio được điều chỉnh theo VaR và hiển nhiên những khoản nợ (bonds, notes, CDOs) có rating AAA sẽ được coi như an toàn tuyệt đối và tương đương như cash hay government bonds. Bởi vậy khi các ngân hàng mua CDS của AIG, vì AIG được rating AAA, nên bonds/notes được bảo hiểm của AIG cũng có cùng rating AAA (tương tự như trường hợp monoline Ambac và MBIA). 


Update: US bank leverage

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.