Wednesday, October 29, 2008

Risk premium


Arnold Kling cho rằng risk premium là một variable quan trọng nhất trong thị trường tài chính (hơn cả interest rate level) và Fed không control được nó. Do vậy đổ lỗi cho Greenspan đã giữ lãi suất quá thấp quá lâu tạo ra housing bubble thì không công bằng. Giả sử không có housing bubble thì với risk premium trong giai đoạn 2002-2006 thấp như vậy chắc chắn sẽ có bubble ở một chỗ khác và sẽ có một cuộc khủng hoảng khác xảy ra.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.