Tuesday, October 28, 2008

Depression


Càng ngày càng nhiều người đề cập đến vấn đề LC. Bài phân tích mới nhất của UBS (qua Yves Smith) có một scenario rất bi quan thế này: Hiện tại BDI đã hoàn toàn collapse, nghĩa là world shipping đã gần như không còn hoạt động. Bởi vậy các nhà sản xuất trên thế giới đang phải dùng inventory để duy trì sản xuất. Nếu tình hình LC không được cải thiện, khi inventory đã cạn thế giới sẽ rơi vào một cuộc depression chứ không phải recession nữa.

Ngược lại, nếu vấn đề LC được giải quyết, UBS dự báo giá commodity sẽ nhảy vọt. Trong trường hợp đó AUD, NZD, CAD, NOK, BRZ cũng sẽ tăng mạnh trở lại. Cầu trời cho Mr. Pascal Lamy thành công!


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.